SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
1
0
8
6
3
Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười 2019 2:55:00 CH

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2019)

Công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ mới

 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ tháng 10/1930, hệ thống các Ban chuyên môn vận động về các giới của Đảng gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế cũng ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào cách mạng.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chứng minh đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn cũng là thắng lợi của nghệ thuật vận động quần chúng. Đảng dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng Nhân dân đấu tranh giành chính quyền và tiếp tục đi vào cuộc kháng chiến 9 năm để giành thắng lợi hoàn toàn.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã tổ chức, rèn luyện và hình thành một đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân ở khắp mọi miền của đất nước. Ở miền Nam, nhiều cán bộ, chiến sĩ chịu đựng hy sinh gian khổ, kiên cường bám dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dân tin tưởng, che chở cán bộ khi bị địch truy lùng, chăm sóc chạy chữa khi đau yếu, móc nối khi mất liên lạc và đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi như con em trong gia đình. Ở miền Bắc, trong những năm tháng đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”... rầm rộ phát triển, tất cả vì sự nghiệp độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và đã làm nên đại thắng Mùa xuân 1975.
Khi cả nước bước vào thời kỳ mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đứng trước những thuận lợi và khó khăn mới, Đảng ta động viên Nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn này, công tác dân vận của Đảng càng được khẳng định rõ nét cả về lý luận và thực tiễn. Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đã quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”; phải đặc biệt chăm lo củng cố mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân. Nghị quyết 08B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân. Trong đó, nêu lên 4 quan điểm chỉ đạo đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và mang tính chiến lược đối với công tác dân vận đó là: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân; động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân; các hình thức tập hợp Nhân dân phải đa dạng; công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể Nhân dân. Tại đại hội VII, Đảng ta xác định phải xây dựng cơ chế để thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến đại hội IX, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành các Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
 
Các gương điển hình dân vận khéo hằng năm được quận Bình Thạnh tuyên dương khen thưởng. (Ảnh: VM)
Riêng tại quận Bình Thạnh, những năm qua, công tác dân vận đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các cấp chính quyền tập trung tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân; duy trì chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Quận ủy tăng cường các hoạt động ký kết với Ban Tuyên giáo trong công tác nắm tình hình dư luận xã hội và Nhân dân; ký kết với UBND quận và ngành Công an về công tác Dân vận. Các cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai và quán triệt các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch liên quan đến Quy chế dân chủ các loại hình gắn với việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tích cực, tỷ lệ hài lòng của người dân được nâng lên; thực hiện tốt việc mở rộng phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến” trên tất cả các lĩnh vực; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và tiếp nhận xử lý hồ sơ hành chính. Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả nội dung “5 không”: “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”, “Không gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp”, “Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch”, “Không vi phạm Luật Giao thông đường bộ” và “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”.
Nhìn chung, công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cả hệ thống chính trị tại quận trong những năm qua đều đạt được những kết quả tốt, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                                                                                                                          THU HÀ


Số lượt người xem: 121    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm