SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
1
0
8
9
3
Tin tức sự kiện 24 Tháng Chín 2018 4:40:00 CH

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2018

 

Ngày 06/3/2018, UBND quận Bình Thạnh ban hành kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2018.
Mục đích là tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Song song đó, lồng ghép các thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tuyên truyền về cải cách hành chính cũng nhằm góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Có một số nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền bao gồm: Phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, quận. Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2018. Triển khai việc công bố các chỉ số năm 2018 như: Chỉ số cải cách hành chính của năm, chỉ số về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả “Bình Thạnh trực tuyến” trong việc tiếp nhận phản ánh, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn quận. Tuyên truyền việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực kinh tế, đô thị, lao động đang thực hiện trên địa bàn quận để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao dịch hồ sơ hành chính. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trên địa bàn quận. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính. Mặt khác, chú ý nêu những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn quận. 
 
Người dân tra cứu thông tin trên màn hình tìm hiểu quy trình thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của HĐND và UBND quận. (Ảnh: VM)
 
Các hình thức tuyên truyền bao gồm: Đưa tin, bài viết tuyên truyền cải cách hành chính tại địa bàn quận trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử (website). Ngoài ra, còn thông qua việc phát hành tờ gấp, pano, áp phích, bản tin liên quan đến công tác cải cách hành chính và qua tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện công tác cải cách này trên địa bàn quận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, còn lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài ra, còn đưa nội dung cải cách hành chính một cách thích hợp vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về cải cách hành chính trên địa bàn quận.
Có một số giải pháp thực hiện bao gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đoàn thể, người đứng đầu phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận về công tác cải cách hành chính. Trước hết sẽ tổ chức hội nghị quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận và xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm gắn với tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc, hiệu quả. Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, chú ý xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Cải thiện, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên bản tin Gia Định, cổng thông tin điện tử quận (website) về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính. Tổ chức biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các nội dung của cải cách hành chính. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Thường trực UBND quận yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các Chủ tịch UBND phường cần nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này.                        
xq

 


Số lượt người xem: 416    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm